ВИРТУАЛНО ОБРАЗОВАТЕЛНО ПРОСТРАНСТВО КАТО ИНТЕРНЕТ НА НЕЩАТА ЕКОСИСТЕМА

  • Stanimir Stoyanov
  • Daniela Orozova
  • Ivan Popchev
Ключови думи: Кибер-виртуални пространства, Интернет на Нещата, Виртуално образователно пространство, Интелигентни асистенти, Събитиен модел

Абстракт

В настоящата статия е представено актуалното състояние на Виртуалното Образователно Пространство. Пространството се изгражда като Интернет на Нещата екосистема. В повече детайли се разглеждат отделните компоненти на пространството. Подробно се разглежда ролята на събитийния модел за опериране на пространството като Интернет на Нещата приложение, както и новата версия на този модел. Формулирани са определени предизвикателства на проекта.

Литература

[1] Stoyanov, S. Context-Aware and Adaptable eLearning Systems, PhD Thesis, STRL, De Montfort University, Leicester, UK, 2012.
[2] Стоянов, С., Попчев, И. DeLC – минало, настояще, бъдеще, пленарен доклад, Международна конференция „From DeLC to VelSpace”, 2014, Пловдив.
[3] Stoyanov, S. A Virtual Space Supporting eLearning, Proceedings of the Forty Fifth Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Pleven, 2016, 72-82.
[4] Стоянов, С., Попчев, И. Инфраструктури за електронно обучение, списание „Техносфера“, БАН, 2015, 4(30), 38-45.
[5] Стоянов, С., Орозова, Д., Попчев, И. Виртуално образователно пространство – настояще и бъдеще, Юбилейна научна конференция с международно участие „Новата идея в образованието“, 2016, Бургас, 410-418.
[6] NSF, National Science Foundation, Cyber-physical systems, 2013.
[7] Bradley, J., Atkins, E. Coupled Cyber–Physical System Modeling and Coregulation of a CubeSat, IEEE Transactions on Robotics, 2015, Vol. 31, No. 2, 443-456.
[8] Guo, B., Yu, Z., Zhou, X. A Data-Centric Framework for Cyber-Physical-Social Systems, IT Pro, 2015, 4-7.
[9] Wang, F. The Emergence of Intelligent Enterprises, From CPS to CPSS, IEEE Intelligent Systems, 2010, 85-88.
[10] Ning, H., et. al. From Internet to Smart World, IEEE Access, 2015, Vol.3, 1994-1999.
[11] Sanislav T., S. Zeadally, G. Dan Mois, A Cloud-Integrated, Multilayered, Agent-Based Cyber-Physical System Architecture, Computer, April 2017, 27-37.
[12] Todorov, J., Valkanov, V., Stoyanov, S., Daskalov, B., Popchev, I., Orozova, D. Chapter 6: Personal Assistants in a Virtual Education Space, in: Eds.: V. Sgurev, V. Jotsov, J. Kacprzyk, “Practical Issues of Intelligent Innovations”, Springer Book Series “Computational Intelligence”, Springer, 2017 (to print).
[13] Doychev E., A. Stoyanova-Doycheva, S. Stoyanov, V. Ivanova, Agent-Based Support of a Virtual eLearning Space, In: Proccedings of 8th International Conference ICCCI 2016 (eds. N. T. Nguyen, Y. Manalopoulos, L. Iliadis, B. Trawinski), Part II, September 28-30 2016, Halkidiki, Greece, Computational Collective Intelligence, Springer Verlag, 35-44.
[14] Kehayova, I., Valkanov, V., Malinov, P., Doychev, E. Architecture of a Module for Analyzing Electronic Test Results, IEEE 8th International Conference on Intelligent Systems, 2016, Sofia, 779-784.
[15] Петров, А., Петров, А., Вълканова, В., Димитров, И. Игриво-базирано обучение във Виртуално Образователно Пространство, Юбилейна научна конференция с международно участие "Новата идея в образованието", 2016, БСУ.
[16] Stoyanova-Doycheva, A., Ivanova, V., Stoyanov, S., Doychev, E. An Intelligent System in Support of English language Learning and Teaching, Юбилейна научна конференция с международно участие "Новата идея в образованието", 2016, БСУ.
[17] Miteva, M., Stoyanova-Doycheva, A., Stancheva, N. Development Intelligent Environment for Generating eLearning Lessons about Cultural-Historical Heritage of Bulgaria, Юбилейна научна конференция с международно участие "Новата идея в образованието", 2016, БСУ.
[18] M. Wooldridge, An Introduction to MultiAgent Systems, Wiley, 2009.
[19] К. Граматова, Изграждане на Виртуално Oбразователно Пространство като екосистема в Интернет на нещата, дисертация, Пловдивски университет, 2018.
[20] Гуглев, Ж., Стоянов, С. Модел за представяне и разпространяване на събития във Виртуалното Образователно Пространство, Международна конференция „Дж. Атанасов, София, 2017, 261-264.
[21] Стоянов С., Изграждане на кибер-виртуални пространства, Национална научна конференция „Образование и наука – за личностно и обществено развитие“, 27-28 октомври 2017, Смолян, 6-21.
[22] Siewe, F., Zedan, H., Cau, A. The Calculus of Context-aware Ambients, Journal of Computer and System Sciences, 2011, 77, 597–620
[23] Al-Sammarraie, M., H. Policy-based Approach For Context-aware Systems, PhD Thesis, Software Technology Research Laboratory De Montfort University, 2011, Leicester, United Kingdom
[24] Стоянов, С., Глушкова, Т., Попчев, И. Моделиране на интелигентни контекстно-зависими системи, Инженерни науки, 3/2017, LIV, БАН, 2017, 5-21.
[25] Moszkowski B. Compositional reasoning using Interval Temporal Logic and Tempura, Lect. Notes in Comp. Sci.,1536, 1998, Springer, 439-464.
[26] Вълканов, В. Контекстно-ориентирано управление на електронни услуги, дисертация, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 2013.
Публикуван
2018-07-20
Как да се цитира
Stoyanov, S., Orozova, D., & Popchev, I. (2018). ВИРТУАЛНО ОБРАЗОВАТЕЛНО ПРОСТРАНСТВО КАТО ИНТЕРНЕТ НА НЕЩАТА ЕКОСИСТЕМА. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 7(1), 6-15. изтеглен на от https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/199
Раздел
Конференция на БСУ „Синя икономика и синьо развитие“. ISBN 978-619-7126-57-0

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>