ЧИСЛЕНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛЕНТОВ ФИЛТЪР С МОСТ НА ВИН - ЧАСТ.1.

  • Plamen Angelov Angelov
  • Milena Angelova
Ключови думи: електронни филтри, мост на Вин

Абстракт

В настоящата статия се разглежда провеждане на числен експеримент на предавателна функция на лентов филтър с мост на Вин. За да се изпълнят редица от условията за стабилност на изходната характеристика при тази схема трябва да се съблюдават някой особености свързани с амплитудната промяната в изходния сигнал при различен входен източник.

Статията си поставя амбициозната цел да изведе числен експеримент на изходните резултати с отчитане на влиянието на входната амплитуда върху изходния сигнал на филтъра. При провеждане на това изследване входната честота се запазва постоянна. За целта в представеният анализ се извежда зависимостта на изходната амплитуда, като по този начин се анализират причинно следствените връзки за амплитудата на входно напрежение върху нивото на изходните сигнали. Тези параметрите ще бъдат обект на проведения числен експеримент.

Литература

[1] TI Application report, Sine wave oscillator TI, SLOA060 – March 2001.
[2] Single Supply Op Amp Design Techniques, Application Note, Texas Instruments Literature, Number SLOA030.
[3] Oscilators-module-03.pdf AF Sinewave oscillators, www.learnabout-electronics .org.
Публикуван
2018-07-20
Как да се цитира
Angelov, P., & Angelova, M. (2018). ЧИСЛЕНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛЕНТОВ ФИЛТЪР С МОСТ НА ВИН - ЧАСТ.1. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 7(1), 1-5. изтеглен на от https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/197
Раздел
Конференция на БСУ „Синя икономика и синьо развитие“. ISBN 978-619-7126-57-0