СОФТУЕРЕН МОДУЛ ЗА КОНСТРУИРАНЕ НА ПОРТФЕЙЛИ

  • Penka Georgieva
  • Krastyu Dudinov
  • Nikolay Chanev
  • Andon Andonov
Ключови думи: размита логика, конструиране на портфейл, UML диаграма

Абстракт

В тази статия е описан софтуерен модул за конструиране на инвестиционни портфейли. Модулът е трети елемент на автономната софтуерна
система FSSAM, създадена за подпомагане на процеса за взимане на инвеститорски решения за активи, търгувани на фондови борси. Подробно е описан класът PortfolioElement.

Литература

[1] Altrock, Constantin von, Fuzzy Logic & NeuroFuzzy Applications in Business and Finance.: Prentice hall PT, 1995
[2] Георгиева, П., Изследване на модели на софт компютинг за управление в реално време, БАН, София, 2012
[3] Пътев, П.; Канарян Н., Управление на портфейла. Велико Търново: Абагар, 2008
[4] Наков, С., Програмиране на за .NET Framework I том, Фабер
[5] Наков, С., Въведение в програмирането със C#, 2011. ISBN 978-954-400-527-6
Публикуван
2018-05-30
Как да се цитира
Georgieva, P., Dudinov, K., Chanev, N., & Andonov, A. (2018). СОФТУЕРЕН МОДУЛ ЗА КОНСТРУИРАНЕ НА ПОРТФЕЙЛИ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 2(2), 31-40. изтеглен на от https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/180
Раздел
Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>