На 14 юни 2013 г. в Бургаския свободен университет се проведе конференция на „Офис за технологичен трансфер” към БСУ – Бургас, „Знанието – източник на иновации”

  • Angel Zahariev Toshkov
Ключови думи: технологичен трансфер, източник на иновации

Абстракт

На конференцията бяха организирани две тематични секции - „Технически
науки” и “Информатика”.
Конференцията е организирана по проект „Създаване на нов офис за
трансфер на иновативни технологии в предприятията от югоизточен регион”
Договор: № BG 161PO0003-1.2.02-0022-С0001 за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ, Оперативна програма “Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г.
Процедура „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за
технологичен трансфер“.

Публикуван
2018-05-30
Как да се цитира
Toshkov, A. (2018). На 14 юни 2013 г. в Бургаския свободен университет се проведе конференция на „Офис за технологичен трансфер” към БСУ – Бургас, „Знанието – източник на иновации”. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 2(2), 1. изтеглен на от https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/176
Раздел
Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>