МОДЕЛ НА ПРОЦЕСИТЕ В СКЛАД ОТ ДАННИ ЧРЕЗ СРЕДСТВАТА НА ОБОБЩЕНИТЕ МРЕЖИ

  • Daniela Orozova
Ключови думи: oткриване на знания в бази от данни, oбобщени мрежи, cклад от данни, OLAP средства, Интелигентни бази от данни

Абстракт

Създаден е теоретичен модел на процесите на взаимодействие на отделните компоненти на склад от данни (Datawarehouse). Определени са
последователностите от действия, свързани със създаване и функциониране на склад от данни и информационните потоци в него. Даденият подход е универсален и не зависи от конкретната предметната област на склада.

Литература

[1] Atanassov, K., Generalized Nets, World Scientific, Singapore, 1991.
[2] Atanassov, K. On Generalized Nets Theory. Prof. M. Drinov Academic Publ. House, Sofia, 2007.
[3] Atanassov, K., H. Aladjov. Generalized Nets in Artificial Intelligence. Vol.2: Generalized Nets and Machine Learning. “Prof. M. Drinov” Academic Publishing House, Sofia, 2001.
[4] Fayyad, Piatetsky-Shapiro, Smyth, and Uthurusamy, Advances in Knowledge Discovery and Data Mining, AAAI/MIT, 1996.
[5] Shannon, A., E.Sotirova, D.Orozova, Geneneralized Net Model of Using Data Mining Techniques for Process of Undergraduate Matriculation in a Digital University, Eleventh Int. Workshop on GNs and Second Int. Workshop on GNs, IFSs, KELondon, 9-10 July 2010, 1-6.
[6] Sotirova, E., D. Orozova, Generalized Net Model of the Phases of the Data Mining Process, Developments in Fuzzy Sets, Intuitionistic Fuzzy Sets, Generalized Nets and Related Topics, Volume II: Applications, IBS PAN – SRI PAS, Polish Academy of Sciences, Warsaw, 2010, pp.247-260.
[7] Sumathi, S., S.N. Sivanandam, Introduction to Data Mining Principles and its Applications, Studies in Computational Intelligence, Springer, Vol. 29, 2006.
Публикуван
2018-05-30
Как да се цитира
Orozova, D. (2018). МОДЕЛ НА ПРОЦЕСИТЕ В СКЛАД ОТ ДАННИ ЧРЕЗ СРЕДСТВАТА НА ОБОБЩЕНИТЕ МРЕЖИ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 2(3), 43-52. изтеглен на от https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/175
Раздел
Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846