МЕХАНИЗМИ И МАШИНИ ВЪВ ВЕИ

  • Radostin Dolchinkov
Ключови думи: лостови, зъбни и винтови механизми, редуктор, мултипликатор

Абстракт

В работата са разгледани механизмите и машините използвани във възобновяеми енергийни източници. С направеният обзор върху ветрогенераторите се показва тяхната приложимост като алтернативни източници на енергия. Механизмите съставят кинематичната основа на машините и механичните уреди и затова те се явяват неотменна тяхна съставна част. Работоспособността на цялата машина или уред като цяло в значителна степен зависи от правилността на работа на техните механизми.

Литература

[1] Неделчева Ст., ”Нетрадиционни и възстановими енергийни източници в електроенергетиката”, София, 2006.
[2] Тончев Г., “Вятърни турбини”, Ековат технологии, 2006.
[3] Mukund R.,” Wind and solar power systems”, CRC press, 1999.
Публикуван
2018-05-30
Как да се цитира
Dolchinkov, R. (2018). МЕХАНИЗМИ И МАШИНИ ВЪВ ВЕИ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 2(3), 31-42. изтеглен на от https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/174
Раздел
Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>