АНАЛИЗ НА ЗАГУБИТЕ ОТ МАКРООГЪВАНИЯ В ОПТИЧНИ ВЛАКНА

  • Angel Zahariev Toshkov
Ключови думи: макроогъвания, конструктивни, параметри, влияние, графики, оптични влакна

Абстракт

В статията се прави преглед на влиянието на някои конструктивни параметри на оптичните влакна върху загубите от макроогъвания. Представени са
графични зависимости и са направени изводи от получените резултати.

Литература

[1]. J. Sakai, and T. Kimura, “Bending loss of propagation modes in arbitrary-index profile optical fibers”, Applied Optics vol. 17, no. 10, pp 1499-1506, May 1978
[2]. Optical Fiber Design Software, Technical Documentation, 2006 Optiwave.
[3]. ТОШКОВ А., „Анализ на връзките между конструктивните и експлоатационните параметри на оптичните влакна”, Монография, Бургас, 2011, Изд. „Онгъл”, Варна.
[4]. ТОШКОВ A., „Оптични комуникации”, БСУ, 2005.
Публикуван
2018-05-29
Как да се цитира
Toshkov, A. (2018). АНАЛИЗ НА ЗАГУБИТЕ ОТ МАКРООГЪВАНИЯ В ОПТИЧНИ ВЛАКНА. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 2(3), 2-9. изтеглен на от https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/170
Раздел
Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>