ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПУСКОВ РЕЖИМ НА МОЩНИ АСИНХРОННИ ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНИЯ

  • Ginko Georgiev
Ключови думи: пусков режим, електрозадвижване, провал в напрежението, съизмерима мощност, софстартер

Абстракт

В доклада са представени резултати от симулационно изследване на мощни асинхронни електрозадвижвания на потопяеми помпени агрегати. Оценени са провалите на напрежението върху захранващите шини в пусков режим на съизмерими по мощност асинхронни електрозадвижвания със захранващия трафопост. Въз основа на направен анализ е предложено рационално технико-икономическо решение за управление пусковия режим на подобен вид електрозадвижвания. Ограничен е провала на напрежението при дадените съотношения на мошностите на захранващия източник и
потребителите и е минимизирано негативното му влияние. Това е постигнато посредством обосновано използуване на софстартерно пускане на електрозадвижванията.

Литература

1. Минчев Д.Ст. „Основи на електрозадвижването”, Държавно издателство „ТЕХНИКА”, София, 1973г.
2. Георгиев Г. „Изследване на възможности за въздействие върху енергийната ефективност в корабни електроенергийни системи” Дисертационен труд ВВМУ-Варна 2012г.
3. Schneiderelectric, Мoeller - проспектни материали за софстартери
Публикуван
2018-05-29
Как да се цитира
Georgiev, G. (2018). ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПУСКОВ РЕЖИМ НА МОЩНИ АСИНХРОННИ ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНИЯ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 2(4), 26-30. изтеглен на от https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/163
Раздел
Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846

Most read articles by the same author(s)