РАЗМИТА СИСТЕМА ЗА ИЗВОДИ ЗА ОЦЕНКА НА ФИНАНСОВИ АКТИВИ

Автори

  • Penka Georgieva

Ключови думи :

меки изчисления, FLQM модел, размита система за заключения, FSSAM

Абстракт

Важен ключ към успешното финансово управление е правилната оценка на цените на активите. Инструментите за меки изчисления могат да бъдат използвани за моделиране на изходни системи за подпомагане на процеса на вземане на инвестиционни решения. В тази статия е представена система за размити заключения, която изгражда FLQM модела за оценка на финансовите активи и резултатите от резултатите се сравняват с резултатите от модела на Markowitz.

Сваляния

Данните за свалянията все още не са налични.

Литература (библиография)

[1] Йорданов Й., Финансови инвестиции. Варна: Лотос 23, 2009
[2] Пътев П., Н. Канарян, Управление на портфейла. Велико Търново: Абагар, 2008
[3] Стоилов Т., З. Иванова, К.Стоилова, Портфейлна оптимизация - информационна услуга в интернет. София: Академично издателство "М. Дринов", 2005
[4] Angelova V., "Investigations in the Area of Soft Computing," CIT, vol. 9, pp. 18-24, 2009
[5] Campbell J., A. Lo, C. MacKinlay, The Econometrics of Financial Markets.: Princeton University Press, 1996
[6] Georgieva P., I. Popchev, "Application of Q-measure in Real Time Fuzzy System for Managing Financial Assets," IJSC, vol. 3, no. 4, pp. 21-38, 2012
[7] Georgieva P., I. Popchev, "Cardinality Problem in Portfolio Selection," in ICANNGA’13, LNCS 7824, pp. 208–217, Lausanna, 2013
[8] Georgieva P., I. Popchev, "Fuzzy Q-measure Model for Managing Financial Investments," Compus Rendus Acad. Bulg. Sci. , vol. 66, 2013
[9] G eorgieva P., N. Chanev, A. Andonov, K. Dudinov, "Managing Real Time Financial Data," in XVIII International Symposium SIELA, vol. 2, 2012, pp. 379-386
[10] Haugen R., Modern Investment Theory. NJ: Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 2000
[11] Markowitz H., "Portfolio Selection," The Journal of Finance, vol. 7, no. 1, pp. 77-91, 1952
[12] McCarthy J., Artificial Intelligence, Logic and Formalizing Common Sense.: Stanford, 1990
[13] Peneva V., I. Popchev, "Multicriteria Decision Making Based on Fuzzy Relations," CIT, BAS, vol. 8, no. 4, 2008
[14] Георгиева П., Изследване на модели на софт компютинг за управление в реално време. София: Академично издателство "проф. Марин Дринов", 2013
[15] Георгиева П., "Минимизиране на риска при управление на инвестиционен портфейл," Бизнес посоки, vol. 2, pp. 35-40, октомври 2005

Публикуван

2018-05-27

Брой

Раздел (Секция)

Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846

Как да цитирате

РАЗМИТА СИСТЕМА ЗА ИЗВОДИ ЗА ОЦЕНКА НА ФИНАНСОВИ АКТИВИ. (2018). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 3(2), 35-41. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/144

Най-четените статии от същия автор(и)

1 2 > >>