РАЗРАБОТВАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА КУРС ЗА ВЪНШНИ ПОТРЕБИТЕЛИ В ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Автори

  • Yulia Yorgova

Ключови думи :

дистанционно обучение, апробация на курса, Moodle, офис мениджмънт

Абстракт

Статията представя развитието и одобрението на курса "Инструменти за ефективно управление на офис" в категория "Продължаващо обучение". Пилотната група студенти изпълнява своевременно и качествени курсови дейности. Проучването на удовлетвореността сред студентите показа висока оценка по отношение на полезността и практическото фокусиране на съдържанието на курса.

Сваляния

Данните за свалянията все още не са налични.

Литература (библиография)

[1] Недялков А., Проблеми на качеството в операционния мениджмънт на услугите, Р., 2012, pp.58-61.
[2] Орозова Д., В.Жечева, Д.Минчев, Н.Николов, Д. Неделчева, Ръководство за разработване на електронни курсове за дистанционно обучение, Б., 2014, с.27-30.
[3] Locher D., Lean office and service simplified. The definitive how-to guide, CRC Press, 2011, pp.75-96.
[4] Teeuwen B., Lean for the public sector. The pursuit of perfection in government services, CRC Press, 2011, pp.41-56.

Публикуван

2018-05-26

Брой

Раздел (Секция)

Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846

Как да цитирате

РАЗРАБОТВАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА КУРС ЗА ВЪНШНИ ПОТРЕБИТЕЛИ В ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ. (2018). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 3(3), 78-86. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/137