ИЗМЕРВАНЕ УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА ОТ ПРОВЕДЕНО ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ „УНИВЕРСИТЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА ЕЛЕКТРОННИ ФОРМИ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ПРИ БСУ – ВЪЗМОЖНОСТ ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ“

Автори

  • Maria Alexieva
  • Yordanka Nikolova

Ключови думи :

удовлетворение, модел, измерване, интерактивни курсове, дистанционно обучение, образователни модули, оценка, мониторинг

Абстракт

Степента на удовлетвореност от обучението обикновено се измерва чрез директна консултация чрез набор от въпроси относно съставните компоненти. Преди самото измерване е необходимо да се разработи концептуален (теоретичен) модел на удовлетворение, който е съобразен със ситуацията и контекста наконкретната дейност. Основната причина за оценката на предлаганите курсове за обучение е да се определи тяхната ефективност.
Настоящият доклад представя както теоретичния модел, който се използва за разработване на изследователския инструмент, така и резултатите от измерването на степента на удовлетвореност на участниците от проведените обучителни курсове.

Сваляния

Данните за свалянията все още не са налични.

Литература (библиография)

[1] Bates, R. (2004). A Critical Analysis of Evaluation Practice: The Kirkpatrick Model and the
Principle of Beneficence. Evaluation and Program Planning, Vol. 27, pp. 341-347

Публикуван

2018-05-26

Брой

Раздел (Секция)

Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846

Как да цитирате

ИЗМЕРВАНЕ УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА ОТ ПРОВЕДЕНО ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ „УНИВЕРСИТЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА ЕЛЕКТРОННИ ФОРМИ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ПРИ БСУ – ВЪЗМОЖНОСТ ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ“. (2018). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 3(3), 42-51. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/132