ЕЛЕКТРОННИ КУРСОВЕ ЧРЕЗ SCORM СТАНДАРТ

Автори

  • Daniela Orozova

Ключови думи :

електронно обучение, cистема за управление на обучението, cтандарт SCORM.

Абстракт

Докладът разглежда проблема с ефективното цифрово съдържание, осигурявайки преносимост, целостта и повторното използване на компонентите. Подходящо решение е да се създаде съдържание за електронно обучение, базирано на стандарта SCORM за електронно обучение. За целта се провежда проучване на основните понятия и идеология на SCORM, както и средства за прилагане на тази методология.

Сваляния

Данните за свалянията все още не са налични.

Литература (библиография)

[1] Орозова Д., Проектиране и разработване на електронно учебно съдържание, базирано на SCORM стандарта, V-та национална конференция по електронно обучение, май, 2014, Русе, България, стр. 228-234.
[2] Орозова Д., Интегриране на data mining средствата в среди за електронно обучение, VII Национална конференция „Образованието и изследванията в информационното общество”, май 2014, Пловдив, България, стр. 154-160.
[3] Orozova D., E. Sotirova, Modeling of a Learning Management System,XVIII-th International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies, Proceedings of digests, SIELA 2014, 29-31 May 2014, Bourgas, Bulgaria, pp. 95-98.
[4] S. Stoyanov, Context-Aware and Adaptable eLearning Systems, Internal Report, Software
Technology Research Laboratory, De Montfort University, Leicester, UK, August, 2012.
[5] Stoyanov S., I. Ganchev, I. Popchev, M. O’Droma, An Approach for the Development of a Context-Aware and Adaptive eLearning Middleware, V. Sgurev et al. (Eds.): Intelligent Systems: From Theory to Practice, SCI 299, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2010, ISBN: 978-3-642-13427-2. DOI: 10.1007/978-3-642-13428-9_26. Pp. 519-535.
[6] SCORM 2004, http://www.adlnet.gov/scorm/scorm-2004-4th
[7] Common Cartridge, http://www.imsglobal.org/commoncartridge.html

Публикуван

2018-05-26

Брой

Раздел (Секция)

Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846

Как да цитирате

ЕЛЕКТРОННИ КУРСОВЕ ЧРЕЗ SCORM СТАНДАРТ. (2018). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 3(3), 37-41. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/131