EЛЕКТРОННАТА ПЛАТФОРМА - ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ФОРМАЛНОТО И НЕФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Автори

  • Emil Buzov

Ключови думи :

електронна платформа, цифрови технологии, дистанционно обучение, формално образование, неформалното образование и неформалното образование

Абстракт

Разработването на цифрови технологии позволява предаването на знания по електронен път и значително ускоряване на работата с информация. Освен това информацията се превърна в много количество и информационни технологии, които позволиха тя да бъде запазена, предавана и разпространявана на големи разстояния по всяко време. Тези образователни технологии са предоставили нови алтернативи за обучение по начин, немислим преди няколко десетилетия. Тези образователни технологии допринесоха много за разработването и прилагането на електронни форми на дистанционно обучение. Един пример за това е използването на E-платформа за дистанционно обучение.

Сваляния

Данните за свалянията все още не са налични.

Литература (библиография)

[ 1].U.S.Department of Education, Office of Planning, Evaluation, and Policy Development, Evaluation of Evidence-Based Practices in Online Learning: A Meta-Analysis and Review of [2]. Wikipedia
[3]. Mae Heussner, K. How education startup Coursera may profit from free courses, 20 Jul 2012. 1 Jan 2013, <http://gigaom.com/2012/07/20/how-education-startup-coursera-may-profit-from-free-courses/ >
[4]. Lewin, T. Universities Reshaping Education on the Web, 17 Jul 2012, 1 Jan 2013, <http://www.nytimes.com/2012/07/17/education/consortium-of-colleges-takes-online-education-to-new-level.html?pagewanted=2&_r=0>
[5]. Дракър, П. (2006). Мениджмънт в следващото общество. София: "Класика и Стил ООД", с.18

Публикуван

2018-05-25

Брой

Раздел (Секция)

Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846

Как да цитирате

EЛЕКТРОННАТА ПЛАТФОРМА - ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ФОРМАЛНОТО И НЕФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ. (2018). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 3(3), 25-29. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/129