ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ КАТО АЛТЕРНАТИВА НА ОБУЧЕНИЕТО ПРЕЗ 21 ВЕК

Автори

  • Galina Georgieva Kurteva

Ключови думи :

дистанционно обучение

Абстракт

Образователните системи издържат значителни изменения под влиянието на промените в технологичната база, икономическата и социалната сфера на обществото. Тези промени оказват определено влияние върху образованието и обучението на всички нива, но най-важното е, че той се отнася до висшето образование и организацията на преквалификационни курсове и специализации след средно и висше образование. Все повече се обсъждаха нови форми на образование, които са извън традиционните класни стаи, офиси и аудитории. Докладът се фокусира върху ползите от т.нар. Дистанционно обучение / получаване на диплома или квалификация без физическо посещение в училище /.

Сваляния

Данните за свалянията все още не са налични.

Литература (библиография)

1. Collis, B. Electronic links to enrich the life of the school. Keynote paper prepared for the Councel of European Conference on School links, Stockholm, 1993
2.http://www-it.fmi.uni-sofia.bg/
3. http://ytotseva.blogspot.com

Публикуван

2018-05-25

Брой

Раздел (Секция)

Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846

Как да цитирате

ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ КАТО АЛТЕРНАТИВА НА ОБУЧЕНИЕТО ПРЕЗ 21 ВЕК. (2018). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 3(3), 5-9. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/126