МЯСТОТО И РОЛЯТА НА КУРСОВАТА ЗАДАЧА В ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ

  • Nikolina Belcheva Dragneva
Ключови думи: дистанционно обучение, курсова задача

Абстракт

Изготвянето на курсовата задача в дистанционното обучение на студентите има за цел да подпомогне подготовката им за изследване и да засили техния интерес към прилагането на теоретичните знания. Използването на материалите и методологическите инструкции за тяхното разработване могат да помогнат за разкриване на творческия потенциал на всеки обучаван. Статията представя оригинален подход към сложното решение на дадена професионална задача.

Литература

[1] Пиперков И. – Дистанционно обучение и комуникации, списание Реторика и
комуникации,2014
[2] Bertrand, Y., (1979), Las modéles éducationnels, Montreal, University of Montreal,
Services Pédagogique .
[3] Kaye, A. & Rumble G., (1981), Distance teaching for hider and adult education, London,
Croom Helm
[4] www.jobs-pl.org
[5] Орозова Д., и колектив, Ръководство за разработване на електронни курсове за
дистанционно обучение 2014. БСУ
Публикуван
2018-05-25
Как да се цитира
Dragneva, N. (2018). МЯСТОТО И РОЛЯТА НА КУРСОВАТА ЗАДАЧА В ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 3(4), 138-142. изтеглен на от https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/124
Раздел
Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846

Most read articles by the same author(s)