РАЗРАБОТВАНЕ НА МОБИЛНА WEB – БАЗИРАНА СИСТЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И САМОКОНТРОЛ

Автори

  • Dimitar Pilev

Ключови думи :

e-learning, m-learning, дистанционно обучение, мобилно приложение

Абстракт

Развитието на мобилните и комуникационни технологии налага нови стандарти за разработване на платформи за електронно и дистанционно обучение. Използването на смартфоните и таблетите навлиза все-повече в живота на потребителите. Необходимостта от постоянен достъп до предоставените ресурси, независимо от времето и мястото, налага разработването не само на стандартни Web-базирани приложения, но и на приложения за мобилни устройства. Настоящата статия е посветена на актуалния проблем, свързан с проектиране и разработване на мобилна Web–базирана система за дистанционно обучение и самоконтрол.

Сваляния

Данните за свалянията все още не са налични.

Литература (библиография)

[1] Som Naidu, A Guide book of Principles, Procedures and Practices, Revised Edition, CEMCA, 2006, ISBN: 81-88770-04-3
[2] A. Georgieva, D. Pilev, Web-based Programming Course – Concepts and Performance, Journal of the UCTM, volume 41, ISSUE 2, 2006, ISSN 1311-762
[3] Mohamed Ally, Avgoustos Tsinakos, Increasing Access through Mobile Learning, Commonwealth of Learning and Athabasca University, 2014
[4] Халачев П., Й. Ангелова, Компютърните тестове – метод за контрол на знанията, Сборник доклади от Юбилейна научна конференция – 50 години катедра Икономика и стопанско управление“, ХТМУ, 03.06.2013 г
[5] jQuery Mobile, A Touch-Optimized Web Framework, Available from: http://jquerymobile.com, visited 2014
[6] Creating Web Apps with Dojo, Available from: http://dojotoolkit.org, visited 2014
[7] w3schools, AJAX, Available from: http://www.w3schools.com/ajax/default.asp
[8] V. Nikolov, St. Panov, Interaction between subject area model, student model and planning activities in learning process, Computer & Communicatlons Engineering, Vol 7' No 2, 2013
[9] Халачев П., Модел за диференциране на обучаваните чрез клъстерен анализ,Международна научна конференция УНИТЕХ 13, ТУ Габрово, 22-23.11.2013 г., Габрово, стр. 397-401
[10] The JSON Data Interchange Format, Standart ECMA-404, 1st Edition / October 2013, available: http://www.ecma-international.org/publications/files/ECMA-ST/ECMA-404.pdf

Публикуван

2018-05-25

Брой

Раздел (Секция)

Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846

Как да цитирате

РАЗРАБОТВАНЕ НА МОБИЛНА WEB – БАЗИРАНА СИСТЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И САМОКОНТРОЛ. (2018). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 3(4), 122-130. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/122