ОЦЕНКА НА ТЕХНОЛОГИЧНО НОВОВЪВЕДЕНИЕ: ПРИЛОЖИМОСТ, НЕОБХОДИМОСТ И ИКОНОМИЧЕСКИ ЕФЕКТ ЗА ФИРМАТА

Автори

  • Mariya Neycheva
  • Gergana Nikolova

Ключови думи :

иновация, технология, методика, икономически ефект, метод на линейната рангова сума

Абстракт

Студията представя три методики за оценка на технологично нововъведение – методика за оценка степента на приложимост на дадена иновация, методика за нуждата на фирмата от технологично нововъведение и методика за оценка на икономическия ефект от разработено иновативно решение. Дискутират се и резултатите от апробацията им с два бенефициента – публична организация и производствено предприятие. Налага се изводът, че заложеният широк обхват показатели правят методиките приспособими и приложими както за различни технологични иновации, така и за предприятия в различни икономически сектори и форма на собственост.

Сваляния

Данните за свалянията все още не са налични.

Литература (библиография)

[1] Каламарис, Й.. Методи за оценка на икономическата ефективност на системите за информационна сигурност. Икономически изследвания, кн. 4, БАН, София, 2009.

[2] Христов, Хр.. Измерване ефективността на публичните организации. Алтернативи, Университетско издателство „Стопанство“, 2005.

[3] Закон за счетоводството, обн. ДВ. бр.98/16.11.2001 г., посл. доп. ДВ. бр. 100/19.11.2013 г.

[4] Търговски закон, обн. ДВ. бр. 48/18.06.1991г., посл. изм. ДВ. бр.27/25.03.2014 г.

[5] Национален статистически институт, www.nsi.bg

[6] Eвропейска статистическа служба, Евростат, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/

[7] Buede, D.. The Engineering Design of Systems: Models and Methods. 2nd Ed., John Wiley & Sons, Inc., 2009, New Jersey, USA.

[8] Davila, T., Epstein, M., Shelton, R.. Making Innovation Work: How to manage it, measure it and profit from it?. Pearson Education, USA, 2006.

[9] UNESCO Institute of Statistics, Measuring Innovation. Training Workshop on Science, Technology and Innovation Indicators, 2009.

[10] Shepherd, W., Shepherd, J.. The Economics of Industrial Organization. 5th Ed, Waveland Press, 2003.

Публикуван

2018-05-25

Брой

Раздел (Секция)

Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846

Как да цитирате

ОЦЕНКА НА ТЕХНОЛОГИЧНО НОВОВЪВЕДЕНИЕ: ПРИЛОЖИМОСТ, НЕОБХОДИМОСТ И ИКОНОМИЧЕСКИ ЕФЕКТ ЗА ФИРМАТА. (2018). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 3(4), 102-117. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/120