МЕТОДИКА ЗА МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ В СФЕРАТА НА ВИСОКИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

Автори

  • Lina Anastassova
  • Atanas Luizov

Ключови думи :

маркетингови проучвания, иновационен маркетинг, потребителски ползи

Абстракт

В статията се предлага методология за порвеждане на маркетингови проучвания в сферата на високите технологии. Методиката е разработена, отчитайки спецификата на технологиите и организациите, които ги прилагат. Предложената методика е апробира и са представени резултати от проведени маркетингови проучвания в две организации.

Сваляния

Данните за свалянията все още не са налични.

Литература (библиография)

Анастасова, Л. Маркетингови изследвания в туризма, Експрес, Габрово, 2013
[2] Желев, С. Маркетингови изследвания, Университетско издат. „Стопанство”, София, 2004
[3] Hogg M. A. ,& Vaughan,G.M., Understanding attitudes and predicting social behaviour. Englewood, 2005, p.150
[4] Heathfield, S.M. , http://humanresources.about.com/od/glossaryb/g/benefits.htm
[5] Webster, М. , http://www.merriam-webster.com/dictionary/attitude
[6] https://implicit.harvard.edu/implicit/faqs.html

Публикуван

2014-09-30

Брой

Раздел (Секция)

Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846

Как да цитирате

МЕТОДИКА ЗА МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ В СФЕРАТА НА ВИСОКИТЕ ТЕХНОЛОГИИ. (2014). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 3(4), 41-50. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/113