ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО НА МАГИСТРИ С ПОМОЩТА НА UNIGRAPHICS NX

  • Radostin Dolchinkov
  • Mariana Koleva
Ключови думи: образование, NX, упражнение

Абстракт

В настоящият доклад се разглежда обучението на студентите като важна съставна част и необходимо условие в процеса на ефективно усвояване на компютърните технологии в сферата на проектирането и производството. Разгледани са основните цели в процеса на обучение на студентите чрез усвояване на основни навици за работа със система Unigraphics NX.

Литература

[1] Данаилов Ю., Артамонов И., Практическое использование, Москва, 2011
[2] Данаилов Ю., Артамонов И., NX для конструктора – машиностроителя, Москва,2011
[3] Гълъбов В., Долчинков Р., Николов Н, Машинознание, 2010
[4] Войнов Д., Боголюбов С., Машинно чертане, 1978
[5] Артоболевский И., Теория механизмов и машин, Москва, 1975
Публикуван
2018-05-25
Как да се цитира
Dolchinkov, R., & Koleva, M. (2018). ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО НА МАГИСТРИ С ПОМОЩТА НА UNIGRAPHICS NX. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 3(4), 26-40. изтеглен на от https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/112
Раздел
Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>