ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД МОБИЛНОТО ОБУЧЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ

Автори

  • Nikolay Kasakliev

Ключови думи :

мобилно обучение, електронно обучение, мобилни устройства

Абстракт

Бурното развитието на технологиите и в частност на мобилните устройства, подобряването на техните технически характеристики и все по-богатата им функционалност и достъпност  обуславят тенденции на засилване прилагането на неформалните форми в образователния процес. В работата е направен анализ на текущото състояние и перспективите пред мобилното обучение у нас. Посочени са множество предимства по отношение на повишаване на качеството на обучението, неговата достъпност и обръщането към нуждите и особеностите на учене на отделния човек.

Сваляния

Данните за свалянията все още не са налични.

Литература (библиография)

[1] Groupe Speciale Mobile, http://www.gsma.com/newsroom/press-release/4g-networks-to-cover-more-third-of-global-pop-this-year/. Достъп до данните: 21.02.2015г.
[2] Български виртуален университет, http://www.bvu-bg.eu, Достъп до данните: 21.02.2015г.
[3] Национален образователен портал, http://start.e-edu.bg/. Достъп до данните: 21.02.2015г.
[4] Платформа за мобилно обучение FLAGMAN, http://flagman.ecs.uni-ruse.bg/index.php?site_step=1. Достъп до данните: 21.02.2015г.
[5] Национална академична библиотечно-информационна система, http://www.nalis.bg/. Достъп до данните: 21.02.2015г.
[6] Портал за обществени консултации, http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=904. Достъп до данните: 21.02.2015г.
[7] Mobile Learning Network, http://www.molenet.org.uk/. Достъп до данните: 21.02.2015г.
[8] ISTE Mobile Learning Network, https://sites.google.com/site/istemobilelearningnetwork/home. Достъп до данните: 21.02.2015г.
[9] Consumer Barometer, https://www.consumerbarometer.com/en/graph-builder/?question=M1&filter=country:bulgaria. Достъп до данните: 21.02.2015г.
[10] Chen, Y.-S., Kao, T.-C., Yu, G.-J., & Sheu,J.-P., A Mobile Butterfly-WatchingLearning System for Supporting Independent Learning., Proceedings of the IEEE International Workshop on Wireless and Mobile Technologies in Education, March 23-25, 2004, Chung-Li, Taiwan, 11-18.
[11] Kinshuk, Maiga Chang, Sabine Graf, Guangbing Yang, Adaptivity and Personalization in Mobile Learning, Technology, Instruction, Cognition and Learning (TICL), Vol. 8, No. 2, 2010, 163-174.
[12] Касъклиев Н., Е. Сомова. С. Хаджиколева, Използване на облачни услуги за подпомагане на мобилното обучение, Годишно научно-методическо списание „Образование и технологии“ 4/2014, ISSN 1314 – 4111, 94 – 98.
[13] British Council, http://www.britishcouncil.org/blog/mobile-learning-improve-english-anytime-anywhere. Достъп до данните: 21.02.2015г.
[14] Schneps M. , E-Readers Are More Effective than Paper for Some with Dyslexia, Plos One, DOI: 10.1371/journal.pone.0075634, 2013.
[15] Национален статистически институт,

Публикуван

2015-03-30

Брой

Раздел (Секция)

Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846

Как да цитирате

ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД МОБИЛНОТО ОБУЧЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ. (2015). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 4(1), 57-65. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/105