ПРИЛОЖЕНИЕ НА НАНОЕЛЕКТРОНИКАТА В ОПТИЧНИТЕ КОМУНИКАЦИИ

Автори

  • Ivan Kolev
  • Elena Koleva

Ключови думи :

наноелектроника, нанолазер, фотоприемник, нановлакно, оптични комуникации, сазер, спазер, въглеродна нанотръба

Абстракт

Разгледани са най-новите понятия от наноелектрониката, които се използват в оптичните комуникации като еднофотоника, нанофотоника, нанооптика, квантова точка, квантов проводник, квантова яма, свръхрешетка, стълба на (Вание)-Щарк, структура с тунелно-прозрачни бариери, екситон, плазмон, плазмонен поляритон, плазмонен повърхностен поляритон, сазер, спазер, въглеродна нанотръба.

Сваляния

Данните за свалянията все още не са налични.

Литература (библиография)

[1] Агринская, Н. В. Молекулярная электроника. Санкт- Петербург, СПбГПУ, 2004.
[2] Борисенко, В. Е., Воробьова, А. И. и Е А. Уткина. Наноэлектроника. Бином. Лаборатория знании, Москва, 2009.
[3] Велчев, Н. Б. Наноелектроника: Материали, компоненти, приложение. София, Унив. изд. „Св. Климент Охридски”, 2008.
[4] Игошина, Светлана Евгеньевна. Электро-оптика квантовых ям и квантовых точек с примесными центрами. Диссертация. Ученая cтепень: кандидат физико-математических наук Пенза, 2007.
[5] Климов, В. В.. Наноплазмоника. Москва, Физматлит, 2010.
[6] Колев, И. С. и Е. Н. Колева. Модерни лазерни технологии. Справочник. Габрово, изд „Екс-прес”, 2012.
[7] Кремневая нанооптоэлектроника. Научное сообщение. Докладчик- доктор физико-математических наук Красильник, Захарий Фишелевич (Институт физики микрострукур РАН).
[8] Мартинес-Дуарт Дж. М.,Мартин-Палма Р. Дж., Агулло-Руеда Ф. Нанотехнологии для микро- и оптоэлектронике. Изд. 2-е, доп. М., Техносфера, 2009.
[9] Младенов, Г. М. Нанотехнологии и наноелектроника. София, Акад. изд. „Проф. М. Дринов”, 2010.
[10] Никоноров Н. В., Шандаров, С.М. Волноводная фотоника. Санкт Петербург, ИТМО, 2008.
[11] Смирнов, Е. В. Квантовые обекты нанотехнологии: свойства, приме перспективы. МГТУ, им. Н. Э. Баумана. Москва, Россия, 1-14.
[12] Borisenko,V. E. and S. Ossicini. What is What in the Nanoworld. Wiley-VCH, Weinheim, 2012.
[13] Marius Grundmann. Nano-Optoelectronics: Concepts, Physics and Devices (NanoScience And Technology). Springer Publishing, 2002.

Публикуван

2015-03-30

Брой

Раздел (Секция)

Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846

Как да цитирате

ПРИЛОЖЕНИЕ НА НАНОЕЛЕКТРОНИКАТА В ОПТИЧНИТЕ КОМУНИКАЦИИ. (2015). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 4(1), 3-13. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/101