Мултимедийни цифрови библиотеки за културно и научно наследство» в РИМ – Бургас

  • Yanislav Zhelev
  • Angel Zahariev Toshkov

Абстракт

Задоволяването на изискванията и потребностите на информационното общество от 21 век e ключова дейност за музеите в региона, но към момента тя е трудно изпълнима поради липсата на адекватно софтуерно и хардуерно обезпечение. В резултат от внедряването на прототипа на «Мултимедийни цифрови библиотеки за културно и научно наследство» започна дигитализирането на част от фондовете на РИМ-Бургас. Дигиталните музейни фондове са по-леснодостъпни за широк кръг от специалисти, ползватели и хора с интереси в съответните области. По този начин се осигури достъп до експонати, които досега по различни причини не са включвани в експозиции. Дигитализираната информация улеснява значително работата на музейните и научни работници, които ще могат да започнат нови или да разширят вече започнати изследвания, да обменят опит и информация с колегите си от други региони и страни. Съхранената по този начин информация за движимото културно наследство от музейните фондове ще бъде значително по трайна и ще допринесе за по-доброто съхранение на предметите и предпазването им от вредни влияния при честа промяна на външната среда.

Публикуван
2018-05-24
Как да се цитира
Zhelev, Y., & Toshkov, A. (2018). Мултимедийни цифрови библиотеки за културно и научно наследство» в РИМ – Бургас. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 4(1), 1-2. изтеглен на от https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/100
Раздел
Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>