http://csc.bfu.bg/index.php/CSC/issue/feed КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ 2018-11-29T22:44:48+02:00 А. Тошков / A. Toshkov angel@bfu.bg Open Journal Systems <p>Електронното списание&nbsp;<strong>"Компютърни науки и комуникации"</strong>&nbsp;на Центъра по информатика и технически науки на Бургаски свободен университет е издание в сферата на&nbsp;<strong>информационните и комуникационните технологии</strong>.</p> <p>В обхвата на списанието попадат и свързани с основното направление области, като:</p> <ul> <li class="show">компютърни и комуникационни мрежи;</li> <li class="show">микропроцесорна техника и схемотехника;</li> <li class="show">програмируеми логически схеми и контролери;&nbsp;</li> <li class="show">сигурност в компютърната техника и комуникациите;</li> <li class="show">надеждност на комуникационни и компютърни системи;</li> <li class="show">моделиране на системи и процеси;</li> <li class="show">компютърни симулации;</li> <li class="show">програмиране;</li> <li class="show">електронна схемотехника;</li> <li class="show">електроника;</li> <li class="show">възобновяеми източници на енергия;</li> <li class="show">проектиране на елементи, изделия и системи;</li> <li class="show">оптична и конвенционална кабелна техника</li> <li class="show">оптични комуникации;</li> <li class="show">редиотехника, радиорелейни и сателитни комуникации;</li> <li class="show">мобилни комуникации и др.&nbsp;</li> </ul> http://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/229 ИЗПОЛЗВАНЕ НА МОБИЛНИ УСТРОЙСТВА И ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИЕТО В СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА–ПРЕДИМСТВА, ОГРАНИЧЕНИЯ, МОБИЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ 2018-10-03T09:23:43+03:00 Nikolay Kasakliev kasakliev@uni-plovdiv.bg <p><span style="margin: 0px; font-family: 'Times New Roman',serif; font-size: 12pt;">Преподаването и ученето днес са силно повлияни от цифровите технологии и тази тенденция ще продължи и в бъдеще. Повсеместното използване на мобилни устройства и мобилен интернет несъмнено силно влияе и на процесите в образованието, където може да бъде развит потенциал за повишаване на качеството на обучението, чрез използването им. Облачните технологии, добавената реалност и нарастването на броя на мобилни приложения също тласкат обучението в нови посоки на развитие. В работата е представен един поглед върху възможностите за мобилно обучение в контекста на средното образование в България, посочени са някои потенциални положителни ефекти и ограничения. Представя се мобилно приложение, което може да се използва като помощник при обучението по Математика.</span></p> 2018-09-28T22:23:42+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/197 ЧИСЛЕНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛЕНТОВ ФИЛТЪР С МОСТ НА ВИН - ЧАСТ.1. 2018-11-29T22:30:46+02:00 Plamen Angelov Angelov pangelov@bfu.bg Milena Angelova mangelova@abv.bg <p>В настоящата статия се разглежда провеждане на числен експеримент на предавателна функция на лентов филтър с мост на Вин. За да се изпълнят редица от условията за стабилност на изходната характеристика при тази схема трябва да се съблюдават някой особености свързани с амплитудната промяната в изходния сигнал при различен входен източник.</p> <p>Статията си поставя амбициозната цел да изведе числен експеримент на изходните резултати с отчитане на влиянието на входната амплитуда върху изходния сигнал на филтъра. При провеждане на това изследване входната честота се запазва постоянна. За целта в представеният анализ се извежда зависимостта на изходната амплитуда, като по този начин се анализират причинно следствените връзки за амплитудата на входно напрежение върху нивото на изходните сигнали. Тези параметрите ще бъдат обект на проведения числен експеримент.</p> 2018-07-20T06:16:24+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/199 ВИРТУАЛНО ОБРАЗОВАТЕЛНО ПРОСТРАНСТВО КАТО ИНТЕРНЕТ НА НЕЩАТА ЕКОСИСТЕМА 2018-11-29T22:33:38+02:00 Stanimir Stoyanov stani@uni-plovdiv.bg Daniela Orozova orozova@bfu.bg Ivan Popchev ipopchev@iit.bas.bg <p>В настоящата статия е представено актуалното състояние на Виртуалното Образователно Пространство. Пространството се изгражда като Интернет на Нещата екосистема. В повече детайли се разглеждат отделните компоненти на пространството. Подробно се разглежда ролята на събитийния модел за опериране на пространството като Интернет на Нещата приложение, както и новата версия на този модел. Формулирани са определени предизвикателства на проекта.</p> 2018-07-20T06:40:42+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/200 ЧИСЛЕНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛЕНТОВ ФИЛТЪР С МОСТ НА ВИН - ЧАСТ.2. 2018-11-29T22:34:33+02:00 Plamen Angelov Angelov pangelov@bfu.bg Milena Angelova mangelova@abv.bg <p>В настоящата статия се разглежда провеждане на числен експеримент на честотната лента на лентов филтър с мост на Вин. За да се изпълни условието за стабилност на изходната характеристика при тази схема трябва да се съблюдават някой особености свързани с честотната характеристика на филтъра.</p> <p>Статията си поставя амбициозната цел да изведе числен експеримент на изходните резултати с отчитане на влиянието на входната честота върху изходния сигнал на филтъра. При провеждане на това изследване входната амплитуда се запазва постоянна. За целта в представеният анализ се извежда зависимостта на приложената входна честота, като по този начин се анализират причинно следствените връзки за входно - изходните сигнали. Тези параметрите ще бъдат обект на проведения числен експеримент.</p> 2018-07-20T06:52:59+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/201 A REFERENCE ARCHITECTURE OF INTERNET OF THINGS ECOSYSTEM 2018-11-29T22:35:18+02:00 Stanimir Stoyanov stani@uni-plovdiv.bg Asya Stoyanova-Doycheva astoyanova@uni-plovdiv.net Todorksa Glushkova glushkova@uni-plovdiv.bg Emil Doychev e.doychev@isy.dc.com Jordan Todorov jtodorov@abv.bg <p>Summing up the experience of building Virtual Education Space, this paper presents a reference architecture known as Virtual Physical Space (ViPS). ViPS is being developed as a Cyber-Physical-Social-Space. Our goal is for the reference architecture to be adaptable for a variety of Internet of Things ecosystems in different domains such as smart cities, smart environment and agriculture, and intelligent medicine. This paper presents the first version of ViPS's general reference architecture and its core components.</p> 2018-07-20T07:19:30+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/202 ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ХИДРОМЕТРИЧНИ ДАННИ 2018-11-29T22:36:11+02:00 Емил Хаджиколев emil.hadjikolev@gmail.com Благовест Пижев pizhevsoft@gmail.com <p>В статията е представена работата по изграждане на софтуерното приложение HydroAnalyzer за съхранение и анализ на хидрометрични данни. Описан е моделът на софтуерната архитектура, съобразен със специфичните начини за събиране и съхранение на хидрометрични данни. Разгледани са компонентите на приложението и основните последователности на употребата им. Реализираните функционалности включват обработка и сравнение на хидрометрични данни, графични и таблични представяния на данните, анализ и известяване на потребителя за грешни данни. Бъдещото усъвършенстване на HydroAnalyzer е в посока едновременен анализ на множество разнородни източници на данни и предсказване на стойности на различни хидроложки величини. Приложението се използва експериментално от служители на Националния институт по метеорология и хидрология.</p> 2018-08-18T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/204 FOSTERING THE INNOVATION CAPACITY OF SMES BY ESTABLISHING A CENTRE OF EXCELLENCE AND DEVELOPMENT OF RELATED TOOLS 2018-11-29T22:36:44+02:00 Veselina Jecheva vjecheva@bfu.bg Angel Toshkov angel@bfu.bg Evgeniya Nikolova enikolova@bfu.bg Gergana Kirova gkirova@bfu.bg <p>The present paper introduces some of the results of the project InnoPlatform, aimed at facilitating innovation and supporting the commercialisation of innovation in SMEs in Balkan-Mediterranean area with a focus on growth and internationalization. For achieving this purpose a network of Centres of Excellence in Innovation will be established as the knowledge and expertise holders providing advice and guidance to SMEs, consultants and public actors across the region. In addition, a series of practical innovation tools, services, and guidelines to support the innovation capacity of SMEs in the region, will be designed and developed.</p> 2018-07-21T05:56:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/205 ARCHITECTURE OF AN INTELLIGENT TOURIST GUIDE 2018-11-29T22:37:11+02:00 Mariya Miteva mkmariq@gmail.com Asya Stoyanova-Doycheva astoyanova@uni-plovdiv.net Vanya Ivanova vantod@abv.bg <p>The article presents a part of the architecture of an intelligent tourist guide. It is intended for users, who are interested in the cultural and historical heritage of Bulgaria. It consists of two intelligent agents and a knowledge base in the form of ontologies that are described in the article.</p> 2018-07-21T06:30:15+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/206 КЛАСИФИКАЦИЯ С КОНВОЛЮЦИОННИ НЕВРОННИ МРЕЖИ 2018-11-29T22:37:47+02:00 Alexander Ivanov alex.milagro@abv.bg Penka Georgieva pgeorg@bfu.bg <p>В тази разработка се разглеждат конволюционните невронни мрежи, използвани предимно като техника за разпознаване на образи. Конволюционните невронни мрежи могат да бъдат приложени и при класификация – например за времеви редове. В доклада са показани резултати от прилагането на тези мрежи върху реални данни.</p> 2018-07-21T11:09:27+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/207 AMBIENT-ORIENTED MODELING OF INTELLIGENT CONTEXT-AWARE SYSTEMS 2018-11-29T22:38:10+02:00 Todorka Glushkova glushkova@uni-plovdiv.bg Stanimir Stoyanov stani@uni-plovdiv.bg <p>The paper presents an approach for modeling intelligent IoT context-sensitive systems. Ambient-oriented modeling allows for the tracking of processes in the area under consideration, taking into account dynamic environmental changes. The main concepts and characteristics of the approach are considered. Described is the formal System of Context-aware Ambients (CCA) supporting the approach. The application of CCA modeling in a Virtual Physical Space (ViPS) is demonstrated.</p> 2018-07-21T11:35:22+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/208 SAR/ISAR ADVANCED IMAGE RECONSTRUCTION ALGORITHMS 2018-11-29T22:38:32+02:00 Andon Lazarov lazarov@bfu.bg Chavdar Minchev chminchev@abv.bg Dimitar Minchev mitko@bfu.bg Atanas Dimitrov atanas@bfu.bg <p>In this work SAR/ISAR (Inverse Synthetic Aperture Radar/Inverse Synthetic Aperture Radar) parametric image reconstruction concepts are discussed. First, an image reconstruction procedure based on l<sub><span style="font-size: small;">0</span></sub> norm optimization is developed and applied over reduced number of measurements defined by randomly generated azimuth and range sensing matrices. Second, Kalman algorithm is applied for ISAR image extraction. Vector measurement and state equations are derived. Approximation functions based on LFM signal are defined. Results of numerical experiments are presented.</p> 2018-07-21T12:49:57+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/209 ТЕНДЕНЦИИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ИМПУЛСНО ЕЛЕКТРОДЪГОВО ЗАВАРЯВАНЕ 2018-11-29T22:38:53+02:00 Daniela Jekova Mareva dmareva@bfu.bg <p>Показани са тенденциите в развитието на съвременните източници на енергия, използвани при импулсно електро-дъгово заваряване в среда на защитен газ. Разгледани са различни видове трансфер на метала и способността за управление на този процес чрез промяна на параметрите на заваръчния ток. Обоснована е перспективността при електро-дъгово заваряване в среда на защитни газове.</p> 2018-07-21T13:01:23+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/210 HYBRID APPROACH FOR MANIPULATION OF EVENTS IN THE VIRTUAL REFERENT SPACE 2018-11-29T22:39:15+02:00 Zhelyan Guglev jelian_g@abv.bg Stanimir Stoyanov stani@uni-plovdiv.net <p>The referent model of the Virtual Education Space which is successor of the environment for electronic education DeLC relies on a diverse Internet of Things ecosystem built out of intelligent software and hardware components to analyse and interact with the surrounding environment. One method for them to communicate is by utilising an event-oriented approach. The various kinds of tasks, execution contexts and physical environments where the events can happen require the development of a flexible and portable model, combining different distribution and event processing methodologies described in this report.</p> 2018-07-21T13:28:08+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/211 ИНТЕРНЕТ НА НЕЩАТА ПЛАТФОРМА ЗА ЕФЕКТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОНСУМАТОРИ 2018-11-29T22:39:36+02:00 Dimitar Minchev mitkom@bfu.bg Atanas Dimitrov atanas@bfu.bg <p>This article present, an Internet of Things Platform for Effective Management of Electricity Consumes. The main hardware components are the ESP8266 microcontroller from Espressif and HLW8012 specialized integrated chip from HLW Technology for measuring electrical power consumption. The software works on the TCP / IP stack and uses the MQTT protocol to communicate between devices. The minimum configuration includes a control device called "Gateway" and two or more controllable devices called "Hosts". A web based user interface provides access to the platform's functionality, which is with open architectures.</p> 2018-07-21T14:47:58+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/213 СТОХАСТИЧНИ МОДЕЛИ И СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ В ЕКОЛОГИЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ 2018-11-29T22:40:01+02:00 Evgeniya Nikolova enikolova@bfu.bg <p>In the past years with the increaseing computing power and use of software solutions, Bayesian statistics has become a powerful alternative to traditional statistics. This paper presents the use of the Bayesian method in ecological research and environmental decision-making. Additionally, attention is to new technologies as a tool for collecting and analyzing data, as well as to the capabilities of new real-time monitoring technologies on the Black Sea.</p> 2018-07-21T15:03:28+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/214 НЕВРОННИ МРЕЖИ ЗА ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ЧРЕЗ БИОМЕТРИЧНИ ДАННИ 2018-11-29T22:40:23+02:00 Borislav Toskov btoskov@gmail.com Asya Toskova asy@mail.bg <p>This publication explores the possibilities for biometrics identification in the cyber-physical space of the Faculty of Mathematics and Informatics at Plovdiv University. The proposed fingerprint customization system uses algorithms to process and normalize images. The approach described is focused on the development of a neural network-based matching detection method.</p> 2018-07-21T15:17:23+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/215 ИЗСЛЕДВАНЕ ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЛАБОРАТОРЕН КОМПЮТЪРЕН КЛЪСТЕР 2018-11-29T22:40:43+02:00 Stoyanka Mollova mollova@bfu.bg Radoslav Simionov rsimionov@abv.bg <p>Cluster systems bring with them many advantages of scalable parallel calculations. Many of these benefits are a result of the cost / performance ratio of large supercomputers. Other important aspects are related to the structure and method of implementation of the cluster structure. <u>Every cluster system realized high performance and fault - tolerance. This issue is being discussed, associated with energy efficiency of cluster system.</u></p> 2018-07-21T15:44:32+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/216 ПЪТНАТА БЕЗОПАСНОСТ КАТО ЧАСТ ОТ СИСТЕМАТА ВОДАЧ-АВТОМОБИЛ-СРЕДА 2018-11-29T22:41:03+02:00 Nikolina Belcheva Dragneva ndragneva@bfu.bg <p>In the analysis of traffic accidents and the reasons for their occurrence, a systematic approach is used that addresses all the elements that influence the accident and its consequences. The elements in the road transport system must interact and be sufficiently adaptive to ensure safety. In this regard, the road and the environment of the road must be designed and implemented in such a way as to induce adequate behavior of the participants in the movement and to be most tolerant of any mistakes in their behavior<em>.</em></p> 2018-07-21T15:50:34+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/217 СИСТЕМА ОТ ГАРДОВЕ В КИБЕР-ФИЗИЧЕСКОТО ПРОСТРАНСТВО 2018-11-29T22:41:25+02:00 Borislav Toskov btoskov@gmail.com Asya Toskova asy@mail.bg Daniel Rusev daniel.rusev977@gmail.com <p>This publication presents a model of possible architecture of an intelligent guard system developed on the concept of IoT. The Guard System is part of the cyber-physical space of the Faculty of Mathematics and Informatics at Plovdiv University. It is built of intelligent agents and hardware components, providing personalization and ensuring the normal flow of the educational process.</p> 2018-07-21T16:15:43+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/218 СИСТЕМИ ЗА КОМПЮТЪРНА МАТЕМАТИКА И MOOCS 2018-11-29T22:41:44+02:00 Penka Georgieva pgeorg@bfu.bg <p>Several tendencies in the development of MOOCs are outlined in this paper. The existing MOOCs for computer mathematics are searched and reviewed. Future discussion about pros and cons of MOOCs in modern education is suggested.</p> 2018-07-21T16:34:41+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/220 ОПТИМИЗИРАНЕ НА БАЗА ОТ ПРАВИЛА С ГЕНЕТИЧНА РАЗМИТА СИСТЕМА 2018-11-29T22:42:06+02:00 Penka Georgieva pgeorg@bfu.bg Ivan Popchev ipopchev@iit.bas.bg <p>This paper examines the concepts for designing and building a system that integrates the potential of fuzzy modeling with the capabilities of genetic algorithms in the process of finding optimal solutions. The rule-based genetic fuzzy system is a hybrid system that aims at optimizing the weight of the rules in the knowledge base of FSSAM. Some results from the optimization process are shown as an illustration of the system’s capabilities.</p> 2018-07-21T17:07:22+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/221 SMART GUIDE - THE INTERNET OF CULTURAL THINGS 2018-11-29T22:42:32+02:00 Andrey Petrov rokanor@gmail.com Alexander Petrov apetrovdev@gmail.com Vanya Ivanova vantod@abv.bg <p>The paper presents different approaches of preserving valuable historical data using modern technologies. The IoT paradigm can easily be applied to the field of cultural and historical heritage. Static cultural places can greatly benefit popularity from intelligent objects, sensors, applications and services. Software architecture of an innovative tourist guide is presented.</p> 2018-07-21T18:04:20+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/222 АНАЛИЗ И КОЛИЧЕСТВЕНА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО МЕТОДА НА CEL (МЕТОДА НА ТРИТЕ ФАКТОРА) 2018-11-29T22:42:55+02:00 Radostin Dolchinkov rado@bfu.bg <p>Оценката на риска е основата за успешното управление на безопасните и здравословни условия на труд и ключ за намаляване на трудовите злополуки и професионални болести. Рискът е сложна функция от опасности свързани с определена система, вероятността една опасност да резултира в нежелано събитие и уязвимостта на изложената на опасност среда.</p> 2018-07-21T18:20:14+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/223 ФАСАДНИТЕ ПОЧИСТВАЩИ РОБОТИ – СРЕДСТВО/ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РЕНТАБИЛНОСТ 2018-11-29T22:43:14+02:00 Radostin Dolchinkov rado@bfu.bg Mariana Koleva mkoleva@bfu.bg <p>Новите възможности в технологиите за автоматизация и роботика позволяват екологично почистване на фасадите, което спомага за намаляване на разходите за поддръжка и рискът за работниците чрез разработване на автоматизирани системи за почистване. Роботите за почистване могат да се използват и при градски условия. Модерните архитектури на сградите са все по-сложни и по-сложни, следователно почистването на фасадите им е от особено значение. При проектирането на конструкциите на новите сгради има смисъл да се обмисли автоматизираното почистване още на етапа планиране.</p> <p>Новите възможности в технологиите за автоматизация и роботика позволяват екологично почистване на фасадите, което спомага за намаляване на разходите за поддръжка и рискът за работниците.</p> 2018-07-21T20:13:12+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/224 PROFILED STUDENT IOT ASSISTANT 2018-11-29T22:43:34+02:00 Jordan Todorov jtodorov@leet-soft.com Vladimir Valkanov vvalkanov@uni-plovdiv.net Ivan Popchev ipopchev@iit.bas.bg <p>The purpose of the publications is to introduce the multi-agent system LISSA [1] and the changes that has been made to the original idea and the first prototype. The simple agent has grown from a single agent in VES [2] to multi agent system with a major part in the space and has become capable of working with outside network of sensors. The latest revision of the systems takes into considerations people with different health problems and disabilities.</p> 2018-07-21T20:31:44+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/225 ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ПОЖАРИ ПРИЧЕНЕНИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКА ДЪГА 2018-11-29T22:43:52+02:00 Radostin Dolchinkov rado@bfu.bg Marin Bangev marin.bangev@gmail.com <p>Пожарът е извънредна ситуация, свързана с неконтролирано горене, което нанася големи и често непредвидими щети. За да има процес на горене трябва да са налице три предпоставки: наличие на горими материали, кислород за поддържане на горенето и източник на запалване. Много често източникът на запалване е искра от късо съединение в електрическите вериги. Разработени са методи за предотвратяване на пожари възникнали в следствие на къси съединения.</p> 2018-07-21T20:45:09+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/226 ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ЧЕРНО МОРЕ В РЕЗУЛТАТ НА ПОЖАР НА ТАНКЕР 2018-11-29T22:44:11+02:00 Radostin Dolchinkov rado@bfu.bg Kamen Seimenliiski kdimitrov@bfu.bg Ivan Popov ipopov@abv.bg <p>В настоящата работа се разглежда методология за предотвратяване на нефтени замърсявания на Черно Море при пожари на танкери. Разгледан е и конкретен случай.</p> 2018-07-22T05:26:31+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/227 ОЦЕНКА И ИЗМЕРВАНЕ НА РИСКА ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА 2018-11-29T22:44:29+02:00 Radostin Dolchinkov rado@bfu.bg Slavka Nikolova slav.nikolova@gmail.com <p>Идентификация, при която на базата на анализ на опасностите при извършваните дейности по време на работа и съответствието с изискванията на нормативните актове се прави програма за елиминирането и управлението на рисковете на всички работещи. С цел да подобрява условията за безопасност и здраве при работа и да следи за тяхната непрекъснатост във времето, повишаване на производствените резултати и издигане имиджа на бизнеса т.е. да осъзнава икономическата целесъобразност на трудовата безопасност.</p> 2018-07-22T05:33:56+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/228 АКТУАЛНИ АСПЕКТИ НА ВЛИЯНИЕТО НА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА 2018-11-29T22:44:48+02:00 Kamen Seymenliyski kdimitrov@bfu.bg Silviya Letskovska silvia@bfu.bg Radoslav Simionov rsimionov@abv.bg <p>Ensuring a safe and environmentally friendly living environment requires the use of modern technological and engineering solutions to design and build high-risk facilities. Dangers to human health include the different electromagnetic fields emanating from power and communication devices. The aim of the project is to find a solution for the construction of a built-in transformer substation with minimal impact on human and the environment in terms of wave emissions.</p> 2018-07-22T05:44:01+03:00 ##submission.copyrightStatement##